Clicky

Ogólne warunki i postanowienia

Ogólne warunki i postanowienia
 
SALESBRIDGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontynuuje działalność pod SALESBRIDGES BV
 
REGULAMIN
 
‎Artykuł 1 - Definicje‎

‎W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:‎
‎- Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a przedmioty, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między osobą trzecią a przedsiębiorcą; ‎
‎- Okres próbny: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy; ‎
‎- Konsument/Klient: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość; 
‎- Dzień: dzień kalendarzowy; ‎
‎- Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej; ‎
‎- Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie; 
‎- Trwały nośnik danych: każde narzędzie – w tym poczta elektroniczna – które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, które są skierowane do niego/do niej osobiście, adresowane w sposób uniemożliwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu dla których informacje są przeznaczone i które umożliwiają niezmienione powielanie przechowywanych informacji; ‎
‎- Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, w okresie odstąpienia od umowy; ‎
‎-Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Sklepu Internetowego Stichting Keurmerk i która oferuje konsumentom produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług na odległość; ‎
‎- Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i / lub usług, na mocy której do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się z jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość;
‎- Techniki porozumiewania się na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności spotykania się konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie; ‎
‎- Personalizacja i projekty: produkty wyprodukowane na podstawie rysunków, instrukcji i / lub próśb od klienta.‎
 
‎Artykuł 2 – Tożsamość podmiotu gospodarczego 

SALESBRIDGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
‎Odbiór i wizyty tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.‎
 
Godziny otwarcia:‎
 
‎Od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. ‎
Godziny otwarcia mogą się różnić.
 
SalesBridges BV
Adres Biznesowy:
Leidsestraat 126F
2182DS Hillegom
The Netherlands
 
VAT ID: NL855288152B01
CoC Amsterdam: 63552671
 
W przypadku gdy działalność podmiotu gospodarczego podlega odpowiedniemu systemowi zezwoleń a w przypadku gdy działalność podmiotu gospodarczego jest objęta odpowiednim systemem zezwoleń dane dotyczące organu nadzorczego:
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:
- stowarzyszenie zawodowe lub organizacja, której jest członkiem;
- tytuł zawodowy, miejsce w UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany;
-odniesienie do przepisów dotyczących wykonywania zawodu obowiązujących w Niderlandach oraz wskazówki dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych przepisów.
 
‎Artykuł 3 – Zastosowanie‎ ogólnych warunków i postanowień

‎Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem. ‎
‎Przed zawarciem umowy na odległość treść niniejszych ogólnych warunków jest udostępniana konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób ogólne warunki mogą być przeglądane u przedsiębiorcy i że zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na żądanie konsumenta. ‎
‎Jeżeli umowa zawierana jest na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, treść niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniona konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł ją przechowywać w prosty sposób na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki mogą być przeglądane drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób. ‎
‎W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych ogólnych warunków handlowych.
 
Artykuł 4 – Oferta‎
‎Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności ewentualnie jest z zastrzeżeniem warunków, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.‎
‎Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą prezentacją oferowanych produktów, usług i / lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy. ‎
‎Każda oferta zawiera takie informacje dla konsumenta które są jasne jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.‎
‎Wszystkie oferty i wyceny Wykonawcy są niezobowiązujące, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta w propozycji dotyczy tylko konkretnego zlecenia bazowego (a nie jakichkolwiek przyszłych zleceń).‎
‎Jeżeli Zleceniodawca przekaże Wykonawcy informacje, Wykonawca może założyć, że są one poprawne i na tym oprze swoją wycenę.‎
 
‎Artykuł 5 – Umowa‎
‎Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia związanych z nią warunków. Umowa zostaje zawarta, gdy Klient wykaże, że zgadza się z warunkami umowy lub złoży zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub sklepu internetowego.‎
‎Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty również drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.
‎Jeżeli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazywania danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.‎
‎W ramach prawnych przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest on uprawniony do odrzucenia zamówienia lub żądania z uzasadnieniem dołączenia specjalnych warunków do realizacji.‎
‎Najpóźniej w momencie dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych, przedsiębiorca prześle następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:‎
‎-adres przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć skargi;‎
‎-warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;‎
‎-informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażnym;‎
-‎cenę zawierającą wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych w odpowiednim zakresie, koszty dostawy oraz sposób płatności i dostawy lub wykonania umowy, zawieranej na odległość;‎
‎-wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest ona zawarta na czas nieokreślony;‎
‎-jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.‎
‎W przypadku transakcji długoterminowej postanowienie w poprzednim akapicie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.‎
 
‎Artykuł 6 – Cena‎
‎W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian stawek podatku VAT.‎
‎W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na których wahanie przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta zależność od wahań i fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, jest podane w ofercie.‎
‎Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy są wynikiem przepisów ustawowych lub postanowień.‎
‎Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i; są one wynikiem ustawowych regulacji lub przepisów. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny weszła w życie.‎
‎Ceny podane w ofercie produktów lub usług nie zawierają podatku VAT.
Podane są również ceny zawierające podatek VAT.‎
‎Gdy konsument otrzymał kupony rabatowe lub kody rabatowe, kod rabatowy lub kupon może być użyty na zakup w cenach regularnych.‎
‎W przypadku cen B2B lub dealerskich korzystanie z kodów rabatowych lub kuponów jest wykluczone.‎
 
‎Artykuł 7 – Zgodność z umową i gwarancja‎
‎Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i / lub przepisami rządowymi. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalnie użytku.‎
Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, które konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeśli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 
‎Artykuł 8 – Dostawa i wykonanie‎
‎Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.‎
‎Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał do wiadomości przedsiębiorcy.‎
‎Z należytym przestrzeganiem postanowień art. 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub tylko częściowo zostało ono zrealizowane, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i nie ma prawa do odszkodowania.‎
‎Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca natychmiast zwróci kwotę, którą konsument zapłacił.‎
‎Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego z góry i podanego do wiadomości przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.‎
 
‎Artykuł 9 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie, unieważnienie i przedłużenie‎
‎Unieważnienie:‎
‎Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która przedłuża się na regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresem wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc.‎
‎Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie pod koniec ustalonego okresu, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej jeden miesiąc.‎
‎Konsument może zakończyć umowy, o których mowa w poprzednich paragrafach i ;‎
-‎anulować w dowolnym momencie nie będąc ograniczonym do anulowania w określonym czasie lub okresie;‎
‎-anulować w taki sam sposób, w jaki została przez niego zawarta umowa;‎
‎-zawsze anulować z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca dla siebie zastrzegł.‎
‎Rozszerzenie:‎
‎Umowa, która została zawarta na czas określony i która przedłuża się na regularną dostawę produktów lub usług, nie może być automatycznie przedłużana lub odnawiana na czas określony.‎
‎W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa, która została zawarta na czas określony, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony wynoszący maksymalnie trzy miesiące i konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę pod koniec przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.‎
‎Umowa, która została zawarta na czas określony i która przedłuża się na regularną dostawę produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.‎
 
‎Artykuł 10 - Zmiana umowy
‎Jeżeli w trakcie trwania umowy okaże się, że do prawidłowego wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie treści umowy, strony dokonają tego we wzajemnych konsultacjach.‎
‎Wykonawca może podwyższyć lub obniżyć uzgodnioną cenę. Wykonawca (jeśli to możliwe) przedstawi z wyprzedzeniem kosztorys cenowy. Ze względu na zmianę zlecenia może również ulec zmiana określonego terminu realizacji. Klient akceptuje możliwość zmiany zlecenia, ceny i czas realizacji.‎
‎Wykonawca może odrzucić wniosek o zmianę zlecenia od Zleceniodawcy jeżeli może to mieć jakościowe lub ilościowe konsekwencje dla wykonywanej pracy.‎
 
‎Artykuł 11 - Zawieszenie, rozwiązanie‎
‎Wykonawca może zawiesić zlecenie, jeżeli jest czasowo niezdolny do wypełnienia swoich zobowiązań z powodu okoliczności na które nie ma wpływu lub o których nie wiedział.
‎Jeżeli realizacja jest trwale niemożliwa, strony mogą rozwiązać część umowy , która nie została jeszcze zrealizowana.‎
‎Wykonawca może zawiesić lub rozwiązać realizację zlecenia, jeśli Zleceniodawca nie wypełni swoich zobowiązań, po części lub nie na czas. Klient musi następnie zapłacić należną kwotę lub wypłacić odszkodowanie Wykonawcy.
 
‎Artykuł 12 - Wcześniejsze rozwiązanie umowy‎
‎Jeśli Wykonawca wcześniej rozwiąże umowę, Wykonawca zapewni, że praca, która ma być wykonana, zostanie przekazana osobom trzecim, chyba że można ją przekazać Zleceniodawcy. Jeżeli przekazanie robót pociąga za sobą dodatkowe koszty dla Wykonawcy, koszty te poniesie Zleceniodawca.‎
 
‎Wykonawca może ze skutkiem natychmiastowym zakończyć zlecenie (i nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia) w jednym z następujących przypadków:‎
‎-Jeśli Klient przekracza termin płatności;‎
‎-Jeśli Klient jest w stanie upadłości lub wstrzymania płatności;‎
‎-Jeśli Klient (firma) zostaje rozwiązana lub zlikwidowana;‎
‎-Jeśli Klient (osoba fizyczna) zostaje umieszczony pod kuratelą lub umiera;‎
 
‎Artykuł 13 – Płatność‎
‎O ile nie postanowiono inaczej w umowie lub dodatkowych warunkach, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone z góry lub w ciągu 7 dni od rozpoczęcia okresu karencji (jest to możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się) lub w przypadku braku okresu karencji w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia wystawienia faktury.‎
‎Sprzedając produkty konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany w ogólnych warunkach do zapłaty więcej niż 50% zaliczki.‎ ‎W przypadku określenia wpłaty zaliczki konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem wpłaty określonej zaliczki.‎
‎W przypadku projektów i personalizacji klient jest zobowiązany do zapłaty z góry 100% wysokości całkowitej wartości faktury.‎ ‎W przypadku określenia wpłaty zaliczki konsument nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem całkowitej wartości faktury.‎
‎Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić nieścisłości w danych dotyczących płatności podanych przedsiębiorcy.‎
‎Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, kiedy to przedsiębiorca przyznał konsumentowi okres 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po czym jednak płatność nie została dokonana w tym 14-dniowym terminie, odsetki ustawowe będą naliczane od kwoty nadal należnej, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji poniesionych przez niego.‎ ‎Koszty odsetek będą wynosić maksymalnie: 15% od kwot pozostających do spłaty do 2 500 EUR; 10% od następnych 2 500 EUR i 5% od następnych 5 000 EUR przy minimum 40 EUR, =. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i procentów na korzyść konsumenta.‎
 
‎Artykuł 14 – Procedura składania skarg‎ i reklamacji
‎Klient musi zgłaszać wszelkie skargi i reklamacje w formie pisemnej oraz w terminie miesiąca od ich wykrycia (lub – w przypadku wad niewidocznych – po ich wykryciu).‎
‎Jeśli Klient złoży reklamację w terminie, nie zawiesza to jego obowiązku do zapłaty.‎
‎Jeśli Klient zgłosi reklamację później niż w terminie, nie jest już uprawniony do naprawy, wymiany lub odszkodowania.‎
‎W przypadku stwierdzenia, że towar jest wadliwy i zostało to zgłoszone w terminie, Wykonawca wymieni, naprawi lub zwróci koszty za wadliwy towar w rozsądnym terminie po pisemnym zgłoszeniu wady przez Klienta.‎
‎W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest bezzasadna, koszty poniesione w związku z tym przez Wykonawcę (takie jak koszty dochodzenia) zostaną w całości poniesione przez Klienta.‎ 
 
‎Artykuł 15 - Odpowiedzialność‎
‎Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednią szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę, która jest bezpośrednio i wyłącznie wynikiem niedociągnięcia ze strony Wykonawcy.‎
‎Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku polegania na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez Zleceniodawcę.‎
‎Odpowiedzialność Wykonawcy jest zawsze ograniczona do wartości faktury wynoszącej maksymalnie 25 000 EUR.‎
‎Odpowiedzialność Wykonawcy jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty, którą jego ubezpieczyciel wypłaca w takim przypadku.‎
‎Uwzględnione ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, jeśli szkoda jest spowodowana umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem ze strony Przedsiębiorcy.‎
 
‎Artykuł 16 - Termin przedawnienia‎
‎Termin przedawnienia wszelkich roszczeń i obrony prawnej przed Wykonawcą wynosi jeden rok.‎ 
 
‎Artykuł 17 - Odszkodowania
‎Zleceniodawca zwalnia Wykonawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku wykonania zlecenia i których przyczyny nie można przypisać Wykonawcy.‎
‎Jeśli osoby trzecie zwrócą się do Wykonawcy, Klient pomoże mu zarówno w sądzie, jak i poza nim i zrobi wszystko, czego można od niego oczekiwać w takim przypadku.‎
‎Jeśli Zleceniodawca nie podejmie żadnych działań, Wykonawca może to zrobić sam. Wszelkie koszty i szkody powstałe w wyniku dla Wykonawcy są całkowicie na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.‎
 
‎Artykuł 18 - Siła wyższa‎
‎Wykonawca nie musi wywiązywać się ze swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia siły wyższej.‎
‎Wykonawca może zawiesić zobowiązania wynikające z umowy w okresie trwania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż 3 miesiące, obie strony mogą rozwiązać umowę, nie będąc zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania.‎
‎Jeżeli Wykonawca częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań i jeżeli wypełniona część ma niezależną wartość, Wykonawca może zafakturować wykonaną część.‎
 
‎Artykuł 19 - Prawa majątkowe
‎Wszystko, co Wykonawca dostarcza, pozostaje własnością Wykonawcy do czasu pełnego wypełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich zobowiązań wobec Wykonawcy.‎
‎Zleceniodawca musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zabezpieczyć mienie Wykonawcy.‎
‎Jeżeli Wykonawca chce skorzystać ze swoich praw majątkowych, Zleceniodawca udziela Wykonawcy bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody na wejście do wszystkich miejsc, w których znajduje się mienie, tak aby Wykonawca mógł je odebrać.‎
 
‎Artykuł 20 - Własność intelektualna‎
‎Wykonawca zachowuje wszelkie prawa do planów, dokumentów, obrazów, rysunków, oprogramowania, kreacji i związanych z nimi informacji. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszty zostały naliczone z tego tytułu lub jeśli później wprowadzono ulepszenia.‎
‎Zleceniodawca nie może kopiować przedmiotów, o których mowa w poprzednim paragrafie (jeżeli nie jest to do użytku wewnętrznego u Zleceniodawcy), pokazywać ich osobom trzecim ani udostępniać w innym celu niż ten, dla którego zostały dostarczone przez Wykonawcę.‎
 
‎Artykuł 21 - Klauzula Poufności
‎O ile nie ma prawnego lub zawodowego obowiązku ujawnienia, Wykonawca zachowa wszystkie informacje o Kliencie w tajemnicy wobec osób trzecich.‎
‎Wykonawca nie będzie wykorzystywał informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę do celów innych niż ten, dla którego zostały uzyskane, chyba że Wykonawca działa w procedurze/trybie postępowania, w której dokumenty te mogą być ważne.‎
‎Zleceniodawca nie ujawni treści umów, potwierdzeń zamówień, ofert, raportów, porad lub innych wyrażeń, na piśmie i niepiśmiennie Wykonawcy i zapewni, że osoby trzecie nie zobaczą ich treści.‎
 
‎Artykuł 23 - Unieważnienie
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków ogólnych zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo unieważnione, umowa i niniejsze warunki pozostają w mocy, a postanowienie, o którym mowa, zostaje zastąpione postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego w ramach wzajemnych konsultacji.
 
‎Artykuł 24 – Przepisy dodatkowe lub odmienne
Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.
Moje konto
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Język & Waluta
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Menu
Szukaj
Search suggestions
Nie znaleziono żadnych produktów...